வியாழன், 25 பிப்ரவரி, 2021

மருத்துவம்: விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள்! (22) இரைப்பை அழற்சி (GASTRITIS)

செவ்வாய், 23 பிப்ரவரி, 2021

இரைப்பை, உணவுக்குழாய் பின்னோட்ட நோய்

நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

திங்கள், 22 பிப்ரவரி, 2021

விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள்! (18) நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

இதய, நுரையீரல் பொறி (ECMO)

விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள்! [17] - மூச்சிரைப்பு நோய் (ASTHMA)

வெள்ளி, 19 பிப்ரவரி, 2021

விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள்! (16)நுரையீரல் அழற்சி (PNEUMONIA)

விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள் (14)இதயத்தமனி (அடைப்பு) நோய்

வியாழன், 18 பிப்ரவரி, 2021

விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள்! [13] இதயத்தமனி (அடைப்பு) நோய் (Coronary Artery Disease)

செவ்வாய், 16 பிப்ரவரி, 2021

விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள்! (12) இதயத்தமனி (அடைப்பு) நோய்

விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள்! (11)இதயத்தமனி (அடைப்பு) நோய்

வெள்ளி, 5 பிப்ரவரி, 2021

விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள்! (10)

வியாழன், 4 பிப்ரவரி, 2021

விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள்!